Kvinder med somalisk baggrund

giver deres blik på

beskæftigelsesindsatsen

Merledigheden blandt kvinder med somalisk baggrund er høj, selvom mange har været adskillige år i Danmark. I 2017 var 3 ud af 4 af de 30-59 årige somaliske kvinder på offentlig forsørgelse.

En undersøgelse af kvindernes egen forståelse af årsagerne til deres ledighed kan være med til at skabe en ny forståelse af årsagerne til målgruppens lave beskæftigelsesfrekvens. Kvindernes perspektiv kan blive et nyt afsæt for at undersøge, hvilke beskæftigelsesrettede indsatser, der kan være med til at bringe dem i job.

Formålet med dette projekt er derfor at undersøge og analysere årsagerne til kvindernes begrænsede tilknytning til arbejdsmarkedet ud fra et borgerperspektiv. Ved at undersøge kvindernes ’fortællinger’, deres oplevelser og hvad de selv erfarer som barrierer for at komme i job, sigter vi på at udfylde et hul i den nyere forskning på området. Hensigten med den nye viden er, at den kan bruges som byggeklodser til nye innovative tiltag i beskæftigelsesindsatsen for kvinder med flygtninge-/indvandrerbaggrund.

Dataindsamlingen består af kvalitative interviews med kvinder med somalisk baggrund i aldersgruppen 30-59 år. Dataindsamlingen er koncentreret om kvinder bosiddende i København, Aarhus, Odense og Aalborg, da 54 pct. af de somaliske kvinder i Danmark er bosat i disse kommuner. I udvælgelsen af informanter har vi taget højde for en række forskellige kriterier, så vi sikrer en bred repræsentation i forhold til job/ledighedssituation, alder, civilstand, antal år i Danmark mv.

Da det er afgørende for kvaliteten af interviewene, at de gennemføres på det sprog, informanten er mest fortrolig med, er kvinderne blevet tilbudt, at interviewet foregik på somalisk. På den måde er vi sikre på, at kvinderne ikke har været sprogligt udfordrede på at finde de rigtige ord, ligesom vi vurderer, at det har givet flere nuancer og udfoldede fortællinger.

Projektet er afsluttet i marts 2019.

KONTAKTOPLYSNINGER
Du er velkommen til at kontakte projektmedarbejder Safaa Mohamed Ali, hvis du vil vide mere om projektet.

Safaa Mohamed Ali, mobil 51 30 98 52, mail sma@vaeksthus.dk

UDGIVELSER
Somaliske kvinders fortællinger om arbejde og ledighed

 

 

Relaterede emner