En dilemmafyldt

beskæftigelsesindsats

Det er muligt at bibeholde en stærk arbejdsidentitet, selvom man har været ledig i op mod 40 år. Der kan dog være en række dilemmaer forbundet med at imødekomme denne arbejdsidentitet for medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen. Det viser et speciale udarbejdet af to sociologistuderende ved Københavns Universitet i foråret 2019 i samarbejde med Væksthusets Forskningscenter.

Specialet er baseret på kvalitative interviews med fem aktivitetsparate langtidsledige borgere, der tidligere har været i ordinær beskæftigelse og/eller har en uddannelse, samt de pågældende borgeres sagsbehandlere. Specialet bygger således på et unikt datamateriale, der belyser dilemmaer i beskæftigelsesindsatsen ud fra både borgerens og sagsbehandlerens perspektiver.

Ifølge sagsbehandlerne er anerkendelsen af borgerens arbejdsidentitet og individuelle ønsker og behov afgørende for borgerens livskvalitet og arbejdsglæde. Det er med til at øge chancen for, at borgeren fastholdes i et fremtidigt job. Et paradoks ved sagsbehandlernes arbejde er dog, at en anerkendende tilgang delvist er i uoverensstemmelse med det officielle, politiske mål om hurtig beskæftigelse. At tilrettelægge en beskæftigelsesrettet indsats med udgangspunkt i borgerens arbejdsidentitet kan nemlig være en mere tidskrævende proces, end hvis sagsbehandlerne blot sendte borgerne ud i et hvilket som helst job.

Både sagsbehandlere og borgere oplever en række forhold forbundet med beskæftigelsesindsatsens rammer og tilbud, der udfordrer muligheden for, at borgernes arbejdsidentiteter anerkendes i beskæftigelsesindsatsen:

  • Begrænset og mangelfuldt udbud af tilbud; særligt mangel på tilbud rettet mod at afhjælpe borgernes sociale og sundhedsmæssige udfordringer, herunder eksempelvis psykologhjælp.
  • Mangel på tid til at afholde borgersamtaler og lave virksomhedsopsøgende arbejde. Dette beskrives som et resultat af en stor sagsstamme, omfattende dokumentationsarbejde og at sagsbehandlerne får flere borgere med svære diagnoser.
  • Kravet om rettidig aktivering kan fremstå meningsløst, hvis der ikke på det pågældende tidspunkt er et relevant tilbud til den pågældende borger, eller hvis borgeren allerede har en aktivering planlagt i den nære fremtid.
  • Kravet om opmatchning medfører at borgeren må skifte sagsbehandler, hvormed et eventuelt godt og tillidsfuldt samarbejde mellem borger og sagsbehandler afbrydes og skal opbygges på ny med den nye sagsbehandler. Dette er ifølge både borgere og sagsbehandlere en tidskrævende proces.
  • Manglende viden om psykiske diagnoser udgør ifølge sagsbehandlerne et voksende problem, fordi deres sagsstamme inkluderer et stigende antal borgere med svære psykiske lidelser. Sagsbehandlerne peger i den forbindelse på, at det kan være svært at etablere en tillidsfuld relation og gensidig forståelse, hvis de ikke er rustede til at tale med borgerne om implikationerne af deres psykiske diagnoser.

Ovenstående problematikker er blot et udsnit af nogle af de dilemmaer, man som beskæftigelsesmedarbejder kan stå i. Dilemmaer er velkendte i velfærdsprofessionerne. Det er et vilkår i arbejdet. Det er derfor vigtigt, at de fagprofessionelle deler, reflekterer over og fagligt diskuterer, hvordan de arbejder med dilemmaerne. Specialet kan således være med til at rejse en diskussion om, hvordan og med hvilke krav indsatsen skal møde ledige borgere med komplekse udfordringer.

Nedenfor kan du hente publikationen En dilemmafyldt beskæftigelsesindsats, der netop sætter fokus på de dilemmaer, som specialet viser, at beskæftigelsesmedarbejderne kan stå i, når de arbejder med borgernes arbejdsidentiteter. Du kan også downloade og læse specialet Arbejde for enhver pris? i sin fulde længde.

KONTAKTOPLYSNINGER
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte forfatterne Anna Høeg Rasmussen og Sarah Maria Brandt:

Cand.scient.soc Anna Høeg Rasmussen, mobil 40 58 11 89, mail annahrasmussen@hotmail.com
Cand.scient.soc Sarah Maria Brandt, mobil 27 15 15 46, mail sarahmariabrandt@gmail.com

UDGIVELSER
En dilemmafyldt beskæftigelsesindsats (hovedpointer fra specialet)
Arbejde for enhver pris? (selve specialet)

 

Relaterede emner