Effekter af

aktivering

I denne analyse undersøger KORA sammenhænge mellem aktivitetsparate lediges deltagelse i aktivering og deres progression mod job. Analysen er baseret på data fra Beskæftigelses Indikator Projektet og bygger videre på mange af de kvantitative dataanalyser, der er foretaget i BIP.

I analysen kobles progressionsdata fra BIP med registerbaserede oplysninger om borgernes deltagelse i aktiveringstilbud. Det drejer sig om kategorierne ”vejledning og opkvalificering”, ”virksomhedspraktik” og ”løntilskud mm”. Desuden medtages kategorien ”ingen deltagelse i aktivering”.

Projektet giver en mere detaljeret viden om, hvad der kendetegner udsatte ledige, der deltager – henholdsvis ikke deltager – i forskellige aktive beskæftigelsesindsatser. Til formålet kobles nye registerdata på. Det drejer sig blandt andet om sundheds- og kriminalitetsregistre, der kan give en indikation af omfanget af sundheds- og sociale problemer i målgruppen. Herudover inkorporeres registerdata på køn, alder, etnicitet, uddannelsesbaggrund, forsørgelseshistorik mv. i analysen. KORA tester, om BIP-indikatorerne kan tilføre ny viden og dermed være med til at belyse, hvorvidt deltagerne i de forskellige indsatser har en forskellig grad af arbejdsmarkedsparathed.

Projektet undersøger, om der er direkte beskæftigelseseffekter af de forskellige typer af aktiveringstilbud. Ligeledes undersøges, om der kan dokumenteres effekter i form af øget arbejdsmarkedsparathed hos de borgere, som har deltaget i et aktiveringstilbud.

Formålet er at isolere effekten af selve indsatsen. Hermed opnår vi helt ny viden om effekterne af de indsatser, der iværksættes rundt om på jobcentrene. Den viden vil være anvendelig i forbindelse med sagsbehandlernes bestillinger af beskæftigelsesfremmende indsatser.

STAR har finansieret analysen, som er gennemført af KORA. Analysen er afsluttet i foråret 2017. Væksthusets Forskningscenter har stillet data fra BIP til rådighed for analysen.

KONTAKTOPLYSNINGER
Du er velkommen til at kontakte projekt- og forskningschef Charlotte Liebak Hansen, hvis du er interesseret i at høre mere om projektet.

Charlotte Liebak Hansen, mobil 2888 1366, mail chh@vaeksthus.dk

LINKS TIL UDGIVELSER FRA PROJEKTET
Measuring employability trajectories among social welfare recipients