Ord skaber spor

Hvilken indflydelse har beskæftigelsesmedarbejdernes interne sprogbrug om borgerne på deres tro på borgernes jobchancer?

Sprog er magtfuldt, fordi det smitter. Igennem sproglige udtryk og vendinger er det muligt at overføre forventninger, forforståelser og holdninger til andre mennesker. Sprog kan således være med til både at fastholde og forandre opfattelser af en given situation eller person.

I dette tema vil vi sætte fokus på, hvordan beskæftigelsesmedarbejdernes måder at tale med hinanden om borgerne kan være med til at påvirke deres forventninger til borgerne og deres tro på, at borgerne kan komme i arbejde.

Sprogbruget om borgerne opdeler vi i den uformelle og den formelle omtale af borgerne.

 

Den uformelle omtale af borgerne

Her vil vi se nærmere på det sprog, medarbejderne møder hinanden med på gangen og foran kaffemaskinen.

  • Bærer deres dialoger præg af optimisme og forhåbninger på borgernes vegne?
  • Eller er dialogen farvet af afmagtsfølelser og frustrationer?

 

Den formelle omtale af borgerne

Nogle af projektdeltagerne har selv haft fokus på, hvilke ord de bruger om borgerne ved sagsoverleveringer, og hvilken virkning det har på deres forventninger til borgerne, om der er sprogligt fokus på borgernes ressourcer eller begrænsninger.

I projektet har der også været en nysgerrighed på kommunikationen om borgerne på formelle møder, hvor medarbejderne genfortæller deres borgersager for hinanden i forbindelse med sparring. Da der altid er mere end én måde at udlægge en borgers sag på, vil vi undersøge, hvordan medarbejderne sammensætter deres fortællinger om borgerne.

Vi har fokus på, hvordan beskæftigelsesmedarbejdere via sproget kan skabe nuancerede fortællinger om borgerne, som øger deres oplevelse af handlemuligheder i borgersamarbejdet, og ad den vej også forstørrer deres tro på borgerens muligheder.

Publikationer i dette tema

Analyse

Denne analyse sætter fokus på de historiefortællende aktiviteter, der foregår mellem kolleger på formelle møder, hvor beskæftigelsesmedarbejdere præsenterer og drøfter borgersager.

Det kan eksempelvis være sparringsmøder og sagsoverleveringer.

I analysen argumenterer vi for, at medarbejderens forventninger til borgeren påvirkes af det narrativ, som medarbejderen og kollegerne sammen skaber under sparringen.

Sprogbruget om borgerne påvirker den forforståelse, kommunikation og handlingsparathed, de professionelle møder borgerne med i beskæftigelsesindsatsen.

Værktøj

I det ”narrative kit” guider vi dig til at bruge narrative greb i forbindelse med faglige drøftelser af borgersager. Som medarbejder kan du bruge disse greb til at udvide en fastlåst fortælling om en borger. Ved at lede efter nye fortællinger, tilbyde flere nuancer og udfordre spinkle konklusioner er du med til at finde nye handlemuligheder i sagen.

Kittet giver konkrete bud på,
1. hvad du kan lytte efter, når din kollega fortæller om en borger
2. nysgerrige og uærbødige spørgsmål, du kan stille til din kollega for at udvide hans/hendes fortælling
3. opmærksomhedspunkter, du kan bruge i din forberedelse, når du selv skal sammensætte en fortælling om et problemmættet borgerforløb.

Værktøj

Denne gruppe-øvelse kan bruges af praktikere, der ønsker træning i at skabe alternative fortællinger om borgere.

Casen er en udskrift af en samtale mellem to sagsbehandlere om en borger.

Ved at klippe samtalen i mindre stykker dekonstruerer deltagerne i bogstavelig forstand samtalen. Herefter er opgaven at genforfatte samtalen ved at sætte tekststykkerne sammen på en ny måde.

Øvelsen lader deltagerne reflektere over, hvordan afsenderens ordvalg skaber forventninger hos modtageren af en fortælling. Ligeledes må deltagerne tænke over betydningen af indledning og afslutning af en fortælling samt vægtningen mellem borgerens ressourcer og barrierer.

Andre analysetemaer

Fra tro på jobchancen til forventninger og mindset
Medarbejdernes sprog og fortællinger om borgerne
Når forventninger udtrykkes og overføres i mødet med borgeren
Fornyet tro på borgerens jobchancer via kollegial sparring
Er overførslen af forventninger bundet til det fysiske møde?
At balancere sine forventninger til borgeren
Ulige forventninger på spil i samarbejdet med eksterne aktører
Sammenhængen mellem forventninger og handling i borgerens sag

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til projektet eller vores udgivelser, så kontakt os. Vi kommer også gerne ud og holder oplæg om vores forskningsresultater for medarbejdere og ledere i beskæftigelsesindsatsen.

Kontakt projektleder Anja Tønder, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i et oplæg om resultaterne fra Projekt “Troen på borgernes jobchance”:

Anja Tønder, mobil 60 38 64 05, mail ant@vaeksthus.dk