Et studie af medarbejderens forventninger til borgeren i beskæftigelsesindsatsen

Det kan lyde religiøst at tale om beskæftigelsesmedarbejderens “tro” som en virksom ingrediens i beskæftigelsesindsatsen.

I virkeligheden er det også mere præcist at tale om forventninger.

Forskning har påvist en direkte sammenhæng mellem den professionelles forventninger til borgeren og borgerens præstation i forhold til et givent mål. Men forventninger er et komplekst fænomen, og sammenhængen kan næppe reduceres til et simpelt årsag-virkningsforhold. Der er mange mellemregninger, som vi også må interessere os for, hvis vi ønsker at forstå, hvordan forventninger kan have så stor en påvirkningskraft.

I Projekt “Troen på borgernes jobchance” søger vi svar på spørgsmål som:

  • Hvad former beskæftigelsesmedarbejderens forventninger til en konkret borger?
  • Hvordan påvirker forventningerne medarbejderens interaktion med den borger?
  • Hvordan bliver medarbejderen bevidst om sine forventninger og arbejder refleksivt med dem?
  • Og er det muligt at “time og dosere” sine forventninger til en borger, så de bliver netop det vendepunkt, der igangsætter en positiv udvikling?

Forskningen i forventninger på forskellige velfærdsområder er omfattende. På beskæftigelsesområdet er den dog beskeden.

Vores ambition er at levere praksisnær og anvendelsesorienteret viden om betydningen af forventninger i beskæftigelsesindsatsen.

Alle projektresultater samlet på ét sted

På denne side finder du alle udgivelser fra Projekt “Troen på borgernes jobchance”. Vi publicerer resultaterne af vores forskning fra 2021 og frem. Siden bliver løbende opdateret med ny viden, ny inspiration og nye værktøjer, efterhånden som vi færdiggør vores analyser af projektets datamateriale.

Vi formidler resultater fra projektet i forskellige former:

Giver et dybdegående indblik i temaer, der spiller en central rolle for beskæftigelsesmedarbejderens forventninger til borgeren
Giver mulighed for selv at dykke ned i et udpluk af vores data og reflektere over betydningen af forventninger
Giver inspiration til nye metoder i det beskæftigelsesfaglige arbejde, for eksempel sparringsredskaber eller ideer til praksis-eksperimenter
Formidler viden fra projektet i en let tilgængelig form

Nedenfor kan du se de analysetemaer, som vi har undersøgt eller er i gang med at undersøge. Klik på billederne for at få mere viden om det enkelte tema og se, hvilke publikationer der er tilgængelige.

Du kan også klikke på ikonerne ovenfor og komme direkte til vores oversigter over henholdsvis analyser, cases, værktøjer og podcasts.

Fra tro på jobchancen til forventninger og mindset
Medarbejdernes sprog og fortællinger om borgerne
Når forventninger udtrykkes og overføres i mødet med borgeren
Fornyet tro på borgerens jobchancer via kollegial sparring
Er overførslen af forventninger bundet til det fysiske møde?
At balancere sine forventninger til borgeren
Forventninger på spil i samarbejdet med eksterne parter
Sammenhængen mellem forventninger og handling i borgerens sag

Hvorfor forske i tro og forventninger?

HVAD ER BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET?

I 2017 påviste vi gennem Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), at forventninger spiller en vigtig rolle på beskæftigelsesområdet. BIP viste, at beskæftigelsesmedarbejdernes tro på, at ledige på kontanthjælp kan komme i arbejde, er en medvirkende, forklarende årsag til, hvorfor nogle ledige finder et arbejde, mens andre fortsætter på offentlig forsørgelse.

BIP gav feltet en fornyet opmærksomhed på, at de medarbejdere, der samarbejder med udsatte ledige om at komme i job, ikke kan holde sig selv ude af ligningen. Succes er ikke kun afhængig af borgerens indsats og efterspørgslen på det lokale arbejdsmarked. Succes afhænger også af den indsats, medarbejderen i beskæftigelsessystemet leverer.

Mange jobcentre tog resultaterne fra BIP til sig, men de savnede samtidig mere viden om ”troen på jobchancen” og inspiration til, hvordan de kunne arbejde med betydningen af forventninger i praksis.

HVILKEN NY VIDEN KOMMER DER UD AF PROJEKTET?

Over en toårig periode har vi sammen med jobcentrene i Silkeborg, Sønderborg, Odder og Frederiksberg undersøgt, hvad ”troen på jobchancen” er for en størrelse. Vi har sammen udforsket, hvad der former den enkelte medarbejders tro på og forventninger til, at den ledige i stolen overfor kan komme i arbejde.

Sammen har vi søgt svar på, hvordan forventninger kommer til udtryk. Både når de kommunikeres verbalt og non-verbalt, bevidst og ubevidst. Både i den enkelte relation mellem medarbejder og borger, og i samarbejdet mellem medarbejdere, når de taler og skriver med hinanden om borgerne.

Vi har også undersøgt, hvad det kræver af rammer og ledelse omkring den enkelte medarbejder og kollegagruppe, hvis ”troen på jobchancen” skal blive en del af beskæftigelsesfagligheden i en organisation. At styrke ”troen på jobchancen” er ikke kun et individuelt anliggende for medarbejderne. Det kræver indsatser og prioritering på flere ledelsesniveauer.

HVEM KAN BRUGE RESULTATERNE FRA PROJEKTET?

Gennem dette projekt leverer vi praksisnær og anvendelsesorienteret viden om ”troen på jobchancen”. Den viden, vi i fællesskab har skabt, er dedikeret til praktikerne i beskæftigelsesindsatsen – både ledere og medarbejdere. Vi vil give praktikerne viden, inspiration og værktøjer til at arbejde med ”troen på jobchancen” med henblik på at skabe lokale forbedringer i egen organisation.

Dette projekt bidrager også med en nuancering af begrebet ”troen på jobchancen”. Selvom BIP viste, at en øget tro på borgerens jobchancer skaber større jobsandsynlighed, er det ikke altid den rigtige løsning blot at ”tro lidt mere på det”. Vores ambition er at tilbyde en nuanceret viden om betydningen af forventninger. En viden, der lægger op til faglige refleksioner blandt ledere og medarbejdere i beskæftigelsessystemet.

Projektdesign og metode

I Projekt ”Troen på borgernes jobchance” har vi anvendt aktionslæring som metode til at generere ny viden. Aktionslæringen har givet medarbejdere og ledere i de fire deltagende jobcentre mulighed for nysgerrigt at undersøge deres egen måde at arbejde på.

Grundtanken er, at refleksion, viden og udvikling opstår ude i praksis, når medarbejdere og ledere kigger med nye briller på eksisterende praksis samt afprøver forskellige små ændringer af praksis. På den måde er vi i fællesskab blevet klogere på, hvordan de professionelles forventninger til borgernes muligheder på arbejdsmarkedet har betydning for det beskæftigelsesfaglige arbejde i jobcentrene.

Foruden aktionslæringen har vi i løbet af den toårige projektperiode indsamlet data via interviews med ledere og medarbejdere samt observationer i de fire jobcentre. Al data er indsamlet i perioden 2018-2020.

I projektet deltog:

  • Frederiksberg Kommune
  • Odder Kommune
  • Silkeborg Kommune
  • Sønderborg Kommune

Her kan du læse meget mere om udformningen af projektet og de metodiske overvejelser bag:

Metoden bag Projekt “Troen på borgernes jobchance”

Vil du arbejde med "troen på borgernes jobchance" i din organisation?

Vi kommer gerne ud og holder oplæg om vores forskningsresultater for medarbejdere og ledere i beskæftigelsesindsatsen. Kontakt projektleder Anja Tønder, hvis du er interesseret i et oplæg om resultaterne fra Projekt “Troen på borgernes jobchance”:

Anja Tønder, mobil 60 38 64 05, mail ant@vaeksthus.dk

Hvis du er interesseret i at høre om mulighederne for at arbejde med tro og forventninger som en del af beskæftigelsesfagligheden i din organisation, så tag en snak med Væksthusets Kompetencecenter.

Kompetencecentret tilbyder undervisningsforløb og kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere i jobcentre samt andre aktører på beskæftigelsesområdet. Kontakt chef for Væksthusets Kompetencecenter Anne Sandberg Holm, hvis du er interesseret i at høre mere:

Anne Sandberg Holm, mobil 30 18 58 72, mail asc@vaeksthus.dk