Troen på borgernes

jobchance

Væksthusets Forskningscenter vil i et toårigt samarbejdsprojekt med fire kommuner skabe mere viden om, hvad der påvirker beskæftigelsesmedarbejderens tro på borgernes jobchance, og hvordan der kan arbejdes med dette.

BRUG FOR MERE VIDEN OM DEN PROFESSIONELLES BETYDNING
Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) viser, at der er en stærk og kausal sammenhæng mellem sagsbehandlerens tro på borgerens jobchance, og om borgeren faktisk kommer i job. Andre større men ældre forskningsstudier, som belyser betydningen af den professionelles rolle ift. klienten/borgeren, viser tilsvarende effekter, fx Robert Rosenthals studier, som sidenhen har dannet baggrund for at tale om Rosenthal-effekten.

Men én ting er at påvise, at beskæftigelsesmedarbejderen har stor og signifikant effekt på borgerens beskæftigelseschancer – en anden er, hvad praksis kan stille op med sådanne forskningsresultater?

Ambitionen med dette samarbejdsprojekt er i fællesskab med fire kommuner at blive klogere på, hvad der påvirker beskæftigelsesmedarbejdernes tro på borgernes jobchance, og hvordan der ledelsesmæssigt, organisatorisk og beskæftigelsesfagligt kan arbejdes med den professionelles betydning for borgerens jobchancer. Projektet skal ses som et læringspartnerskab, hvori Væksthusets Forskningscenter og de fire deltagerkommuner har forpligtet sig til at øge den samlede viden på beskæftigelsesområdet omkring fænomenet ”troen på jobchancen”.

PROJEKTDELTAGERE
I projektet deltager:

  • Silkeborg Kommune
  • Odder Kommune
  • Sønderborg Kommune
  • Frederiksberg kommune


METODE
Projektets grundtanke er, at refleksion, viden og udvikling skabes ude i praksis, når medarbejdere og ledere kigger med nye briller på eksisterende praksis samt afprøver forskellige små ændringer af praksis.

I projektet anvendes aktionslæring som en metode til nysgerrigt at forholde sig til og udvikle egen og kollegers måde at arbejde på. Projektdeltagerne mødes i læringsgrupper med henblik på at reflektere, uddrage læring og formulere nye måder at arbejde med udvalgte ændringer af egen praksis. Det kan eksempelvis omhandle sprogbrugen i dialogen om og med borgerne, eller hvordan viden om det lokale arbejdsmarked sættes i spil over for borgerne.

Væksthusets Forskningscenter planlægger og faciliterer løbende lokale og tværkommunale møder og har det overordnede ansvar for opfølgning på og analyse af erfaringer undervejs. Dette med henblik på at omsætte erfaringerne til anvendelsesorienteret viden, som de deltagende kommuner og andre kommuner kan gøre brug af.

Projektet løber fra efteråret 2018 til efteråret 2020.

KONTAKTOPLYSNINGER
Hvis du vil vide mere om projekt ”Troen på borgernes jobchance”, er du velkommen til at kontakte projekt- og forskningskonsulent Anja Tønder.

Anja Tønder, mobil 60 38 64 05, mail ant@vaeksthus.dk

LINKS TIL UDGIVELSER FRA PROJEKTET
Statusnotat – Troen på borgernes jobchance – oktober 2019